Privacyverklaring

Gewoon Gezond Bij Miranda, gevestigd aan de Bierbrouwerweg 4, 7721 KP Dalfsen, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Bierbrouwerweg 4

7721 KP Dalfsen

06-38906644

www.gewichtsconsulentmiranda.nl

KvK nummer: 56984367

 

Miranda Eilert is de Functionaris Gegevensbescherming van Gewoon Gezond Bij Miranda. Zij is te bereiken via mirandaeilert@gmail.com

 

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Gewoon Gezond Bij Miranda verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Polisnummer
 • Zorgverzekeraar

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Gewoon Gezond Bij Miranda verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: gezondheid, lengte, gewicht, vetpercentage, gebruik van medicatie, ziektegeschiedenis, leefstijl, voedingsdagboek.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Gewoon Gezond Bij Miranda verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om een goed dagmenu op te kunnen stellen

 

 

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Gewoon Gezond Bij Miranda bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden bewaard gedurende het adviestraject, om goederen en diensten bij je af te leveren, om de nieuwsbrief en/of reclamefolder te versturen, om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om je betaling af te kunnen handelen en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

NAW gegevens, polisnummer worden bewaard gedurende 7 jaar wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.

 

NAW gegevens, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres polisnummer, zorgverzekeraar en gegevens over je gezondheid worden bewaard gedurende het adviestraject om goederen en diensten bij je af te leveren.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Gewoon Gezond Bij Miranda verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gewoon Gezond Bij Miranda blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gewoon Gezond Bij Miranda gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gewoon Gezond Bij Miranda en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mirandaeilert@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Gewoon Gezond Bij Miranda wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

 

Gewoon Gezond Bij Miranda neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met mij via mirandaeilert@gmail.com. Gewoon Gezond Bij Miranda heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- TLS (voorheen SSL)